กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสรพงษ์ เชยโพธิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
อีเมล์ : Chaypho9@gmail.com

นายสุทธิพงษ์ คฤหัส
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : suttipong230336@gmail.com

นางสาวเครือวัลย์ จันแดง
ครู คศ.1
อีเมล์ : kruawanjandang@gmail.com