ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 47 38 85
มัธยมศึกษาปีที่ 2 37 34 71
มัธยมศึกษาปีที่ 3 32 47 79
วมมัธยมศึกษาตอนต้น 116 119 235
มัธยมศึกษาปีที่ 4 21 40 61
มัธยมศึกษาปีที่ 5 31 25 56
มัธยมศึกษาปีที่ 6 30 28 58
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 82 93 175
รวม 198 212 410