ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
             โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ตั้งอยู่ระหว่างบ้านเหล่าคาม บ้านท่าม่วง ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ (141 หมู่ที่ 3) ได้ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2531 ได้ชื่อว่า โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม โดยรับการสนับสนุนจากตำบลน้ำจั้น ต่อมาได้เข้าร่วมในวโรกาสพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ซึ่งเป็นหนึ่งใน 31 โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสครองราชสมบัติยาวนานและทรงมีพระชนมายุครบ60 พรรษา ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อันเชิญอักษรย่อ ภปร. และพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นเครื่องหมายในโรงเรียน